Pizza Dominium

 

Franchasing

Franchising

 

W 2014 ro­ku w sie­ci Do­mi­nium zo­stał wpro­wa­dzo­ny sys­tem fran­czy­zo­wy. Po­mi­mo po­sia­da­nia w swo­im port­fo­lio po­nad 70 wła­snych lo­ka­li, Do­mi­nium zde­cy­do­wa­ła się na wpro­wa­dze­nie fran­czy­zy, ze wzglę­du na du­ży po­ten­cjał ta­kie­go roz­wią­za­nia. W cią­gu ostatnich 2 lat przeprowadzono proces rebrandingu sieci, którego celem było wzmocnienie rozpoznawalności marki. Nastąpiła zmiana wystroju wszystkich restauracji, a także opracowano jednolitą komunikację marketingową. W opar­ciu o licz­ne ba­da­nia i ana­li­zy, zo­stał stwo­rzo­ny kom­plek­so­wy pro­gram współ­pra­cy, któ­re­go ce­cha­mi są: mak­sy­ma­li­za­cja ko­rzy­ści i du­ża nie­za­leż­ność fran­czy­zo­bior­cy. Sy­stem fran­czy­zy Do­mi­nium po­zwa­la fran­czy­zo­bior­cy osią­gnąć, a na­stęp­nie utrzy­mać sil­ną po­zy­cję na ryn­ku. Dzie­je się to przy sto­sun­ko­wo du­żej nie­za­leż­no­ści fran­czy­zo­bior­cy, któ­ry za­rzą­dza swo­ją pla­ców­ką i po­dej­mu­je w niej klu­czo­we de­cy­zje, ale ma sze­ro­ką po­moc po­cho­dzą­cą od ad­mi­ni­stra­cji sie­ci.

 

Współpracując z Dominium:

 

 • otrzymujesz sprawdzoną koncepcję prowadzenia przedsiębiorstwa;
 • prowadzisz działalność pod rozpoznawalną marką  z udokumentowanymi sukcesami rynkowym;
 • dostajesz pomoc w uruchomieniu i prowadzeniu działalności gospodarczej na wszystkich etapach trwania współpracy franchisingowej;
 • uzyskujesz opiekę szkoleniową i organizacyjną;
 • korzystasz ze sprawdzonych standardów i wieloletniego doświadczenia;
 • korzystasz z działań marketingowych sieci prowadzonych na szeroką skalę.

 

Wymogi  dotyczące  lokalizacji:

 

W centrum zainteresowania znajdują się miasta liczące powyżej 40 tys. mieszkańców, z dobrymi lokalizacjami zarówno w centrach handlowych, jak i innych atrakcyjnych miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszych.

Powierzchnia minimalna lokalu to 100 m2 , maksymalna ok. 200 m2 – oczywiście w zależności od wielkości miasta, atrakcyjności położenia.

 

Kandydat  na  Franchisobiorcę  powinien  posiadać  pożądane przez  nas  cechy  takie  jak:

 

 • przedsiębiorczość, samodzielność oraz kreatywność,
 • gotowość do osobistego działania i zaangażowania w prowadzenie lokalu,
 • podzielanie naszej misji i celów,
 • pełne zrozumienie i akceptację formuły franchisingu.

 

Nie wymagamy natomiast doświadczenia branżowego - nasz system szkoleń i know-how zapewniają wysoką jakość działania każdej restauracji w sieci Dominium.

 

 

Zapraszamy do współpracy

 

*
*
*
*
*
*) wszystkie pola oznaczone gwiazdką są wymagane

Dodatkowe informacje

 • We wszystkich lokalach kącik dla Dzieci
 • W wybranych lokalach sezonowe ogródki
 • Płatność kartą w lokalu i dostawie
 • Akceptujemy kupony Sodexo Pass

Menu Dominium

 • Smak włoskiego domu na talerzu.
 • Tradycje włoskiej Casa to pizze, calzone oraz makaron w różnych odsłonach. Lasagne, aromatyczne pasty z penne, tagliatelle i spaghetti, gotowane lub zapiekane w piecu.
 • Nasze menu przygotował specjalnie dla Ciebie włoski szef kuchni.
           
  Facebook Instagram YouTube

Zapraszamy do naszych lokali w całej Polsce

Bielsko-Biała, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gdańsk, Gliwice, Grodzisk Mazowiecki, Jastarnia, Józefów, Katowice, Kobyłka, Kraków, Legionowo, Lublin, Łomianki, Marki, Mysłowice, Ostrołęka, Piaseczno, Poznań, Pruszków, Sosnowiec , Toruń, Tychy , Warszawa, Władysławowo, Wrocław, Zabrze, Zakopane, Zielona Góra