POLITYKA PRYWATNOŚCI

obowiązująca od dnia 25 czerwca 2021 roku

 1. Administrator Twoich danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest DP Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul.   Dąbrowiecka 30, 03-932 Warszawa (dalej: Administrator), która przetwarza dane osobowe osób korzystających z serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.dominospizza.pl (dalej odpowiednio: Użytkownik; Serwis) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO), oraz zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności (dalej również: Polityka).

W kwestiach Polityki i danych osobowych z Administratorem można kontaktować się na wyżej podany adres jak również za pośrednictwem poczty e-mail: dane.osobowe@dominospizza.pl

 

 1. Informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych przez Administratora

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w następujący sposób:

 1. Rejestracja konta Użytkownika w Serwisie

W celu wykonania umowy dotyczącej rejestracji konta Użytkownika w Serwisie, Administrator będzie przetwarzał Twoje dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu rejestracyjnym. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych jest niezbędność do wykonania umowy dotyczącej rejestracji konta Użytkownika w Serwisie w związku z wyrażoną przez Ciebie chęcią rejestracji w Serwisie (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

 1. Udostępnianie treści w Serwisie

W celu udostępniania Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 

 1. Realizacja zamówienia i obsługa zapytań do zamówienia

W celu realizacji zamówienia i obsługi ewentualnych zapytań do zamówienia, Administrator będzie przetwarzał Twoje dane osobowe podane przez Ciebie w zamówieniu. Podstawą prawną przetwarzania  danych jest niezbędność do realizacji złożonego  przez Ciebie zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

 1. Marketing bezpośredni produktów własnych i usług

W celu informowania o promocjach i nowościach z oferty produktów i usług Domino’s, Administrator będzie przetwarzał Twoje dane z zamówienia lub podane przy rejestracji w Serwisie. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na marketingu bezpośrednim produktów i usług Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

 1. Przesyłanie informacji handlowych i marketingowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej

W celu informowania o promocjach i nowościach ze wspólnej oferty produktów i usług Domino’s za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (SMS, e-mail), Administrator i Dominium S.A. z siedzibą w Warszawie będą przetwarzać Twoje dane, co do których wyraziłeś dobrowolnie zgodę na ich wykorzystanie w powyższy sposób. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda uzyskana przez Administratora i Dominium S.A. z siedzibą w Warszawie (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). W każdej chwili przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody, cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Cele analityczne i statystyczne

W celu określania jakości świadczonych usług, Administrator będzie przetwarzać Twoje dane wskazane w zamówieniu. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na uzyskaniu stosownych informacji w celu polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 1. Wykonanie obowiązków prawnych

W celu wywiązania się z obowiązków nałożonych na Administratora przepisami prawa, w szczególności podatkowego, Administrator będzie przetwarzał Twoje dane z zamówienia. Podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora oraz ciążący na Administratorze obowiązek prawny  (art. 6 ust. 1 lit. c) i lit. f) RODO).

 1. Obrona przed roszczeniami

W celu ustalenia, dochodzenia lub w celu obrony przed  roszczeniami, Administrator będzie przetwarzać Twoje dane z zamówienia. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na możliwości ustalania i dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 1. Tworzenie profilu dla celów marketingowych

W celu tworzenia profilu dla celów marketingowych, aby oferować Ci informację o produktach i usługach dopasowanych do Twoich potrzeb, Administrator lub jego zaufani partnerzy (wskazani w pkt.VII.7 Polityki Prywatności) będą przetwarzać dane wynikające z Twojej aktywności w Serwisie. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na możliwości dopasowania do Twoich potrzeb produktów i usług oferowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 1. Badanie satysfakcji Klientów

W celu zbadania satysfakcji naszych Klientów, możemy przetwarzać Twoje dane z zamówienia w celu przeprowadzenia ankiety, w ramach której zbadamy poziom świadczonych przez nas usług. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na uzyskaniu stosownych informacji w celu polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 • Informacje o udostępnianiu i powierzaniu Twoich danych osobowych przez Administratora
 1. W wypadku złożenia zamówienia ze wspólnej oferty Domino’s dostępnej w pizzeriach Dominium, Twoje dane osobowe zostaną udostępnione w celu realizacji zamówienia Dominium S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Dąbrowiecka 30, 03-932 Warszawa, zgodnie z zawartą przez Administratora z Dominium S.A. umową gwarantującą bezpieczeństwo Twoich danych osobowych.
 2. Twoje dane, jeżeli złożone przez Ciebie zamówienie realizuje franczyzobiorca Administratora, zostaną udostępnione temu franczyzobiorcy w celu realizacji zamówienia, zgodnie z zawartą przez Administratora z franczyzobiorcą umową gwarantującą bezpieczeństwo Twoich danych osobowych.
 3. W wypadku marketingu produktów i usług własnych Administratora, w szczególności produktów marki Domino’s, Twoje dane zostaną powierzone podmiotom, z pomocą których dokonywany jest marketing produktów własnych i usług DP Polska S.A.
 4. Jeżeli będziesz dokonywać płatności online za zamówienie, Twoje dane zostaną udostępnione podmiotom obsługującym taki rodzaj płatności. Twoje dane zostaną powierzone dostawcom usług i rozwiązań informatycznych i telekomunikacyjnych działających na zlecenie Administratora. Administrator nie będzie przekazywał Twoich danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 5. Informacje o okresie przechowywania danych osobowych przez Administratora

Administrator przechowuje Twoje dane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla osiągnięcia celów przetwarzania, chyba że zgodnie z prawem jest wymagane lub dozwolone przechowywanie danych przez dłuższy okres czasu. W szczególności Administrator będzie przechowywał Twoje dane:

 1. dla celów prowadzenia konta Użytkownika do momentu rezygnacji z prowadzenia konta lub zakończenia świadczenia tej usługi przez Administratora. Okres ten może ulec przedłużeniu o okres przedawnienia roszczeń Twoich lub Administratora określony w przepisach prawa, jeśli przetwarzanie tych danych będzie niezbędne w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń, a także w celu ewentualnej obrony przed takimi roszczeniami;
 2. dla celów realizacji Twojego zamówienia – przez okres obowiązywania umowy dotyczącej tego zamówienia, przy czym okres ten może ulec przedłużeniu o okres przedawnienia roszczeń Twoich lub Administratora określony w przepisach prawa, jeśli przetwarzanie tych danych będzie niezbędne w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami;
 3. dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci marketing bezpośredniego produktów i usług własnych lub badania satysfakcji Klientów – przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu, nie dłużej jednak niż 18 miesięcy lub do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych;
 4. dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. na cele analityczne i statystyczne w celu polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora – przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jednakże nie dłużej niż 18 miesięcy lub do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych;
 5. dane przetwarzane przez Administratora na podstawie Twojej zgody udzielonej dla celów marketingu produktów i usług własnych Administratora będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody;
 6. dla celów wywiązania się przez Administratora z obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz jego prawnie uzasadnionych interesów przez okres wynikający z takich przepisów, w szczególności prawa podatkowego, to jest przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związanego z zamówieniem;
 7. dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – przez okres przedawnienia roszczeń Twoich lub Administratora.

 

 1. Twoje uprawnienia dotyczące danych osobowych

Wszelkie  uprawnienia wynikające z niniejszej Polityki możesz wykonać kontaktując się z Administratorem w sposób wskazany w pkt.I. Przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie przez Administratora Twoich danych osobowych w celach marketingu produktów i usług Domino’s, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W wypadku cofnięcia zgody Administrator i Dominium S.A. zaprzestaną przetwarzania Twoich danych w tym celu. Przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora Twoich danych osobowych. W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, Administrator zaprzestanie ich przetwarzania, chyba że w stosunku do tych danych istnieją dla Administratora ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub dane te będą niezbędne Administratorowi do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, zgodnie ze wskazaniami z pkt. IV Polityki. Przysługuje Ci prawo do dostępu do swoich danych osobowych a także do uzyskania ich kopii. W przypadkach określonych w RODO przysługuje Ci również prawo do poprawiania danych oraz żądania ich usunięcia, przeniesienia a także prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych. Przysługuje Ci prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Jeżeli uznasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Wymóg podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do składania i realizacji zamówień w ramach Serwisu oraz prowadzenia Konta Użytkownika.

 

 • Pliki cookies i narzędzia analityczne i marketingowe

 

 1. Administrator udostępniając treści w ramach Serwisu stosuje pliki cookies tj.  pliki  stanowiące  dane  informatyczne,  które przechowywane są w urządzeniu końcowym (np. komputer, telefon, tablet) Użytkownika Serwisu.

 

 1. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania  zawartości  stron  internetowych  Serwisu  do  preferencji Użytkownika  oraz  optymalizacji  korzystania  z Serwisu;  w szczególności  pliki  te  pozwalają  rozpoznać  urządzenie  osoby korzystającej z Serwisu i odpowiednio   wyświetlić   stronę   internetową,   dostosowaną   do   jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają z Serwisu, co umożliwia ulepszanie struktury i zawartości Serwisu;
  3. utrzymania  sesji  Użytkownika  Serwisu  (po  zalogowaniu), dzięki  której Użytkownik nie musi  na  każdej  podstronie Serwisu  ponownie  wpisywać loginu i hasła oraz utrzymania sesji niezalogowanego Użytkownika Serwisu;
  4. dostarczania w ramach Serwisu treści reklamowych bardziej dostosowanych do zainteresowań Użytkowników Serwisu.

 

 1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session  cookies)  oraz  „stałe”  (persistent  cookies).  Cookies  „sesyjne”  są  plikami tymczasowymi,  które  przechowywane  są  w  urządzeniu  końcowym  Użytkownika Serwisu  do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika Serwisu.

 

 1.  W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne”  pliki  cookies,  umożliwiające  korzystanie  z  usług  dostępnych  w ramach Serwisu,  np.  uwierzytelniające  pliki  cookies  wykorzystywane  do  usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu, pliki  cookies  służące  do  zapewnienia  bezpieczeństwa,  np.  wykorzystywane  do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2.  „funkcjonalne i analityczne”  pliki  cookies,  umożliwiające  „zapamiętanie”  wybranych  przez Użytkownika  ustawień  i  personalizację  interfejsu  Użytkownika,  np.  w  zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej oraz umożliwiające zbieranie informacji  o  sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu itp.;
  3. „reklamowe”  pliki  cookies,  umożliwiające  dostarczanie  Użytkownikom Serwisu  treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 

 1. Podczas pierwszej wizyty w Serwisie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies. Korzystanie z Serwisu oznacza konieczność przetwarzania „niezbędnych”  plików  cookies. Przetwarzanie innych plików cookies możliwe jest po wyrażeniu zgody na wykorzystywanie plików cookies, zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki. Zgodę zawsze możesz wycofać, zmieniając ustawienia plików cookies w Twojej przeglądarce. Ustawienia  te  mogą  zostać  zmienione  w  szczególności  w  taki  sposób,  aby blokować  automatyczną  obsługę  plików  cookies  w  ustawieniach  przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies  dostępne  są  w  ustawieniach  oprogramowania  (przeglądarki internetowej).

 

 1. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 

 1. „Reklamowe” i „analityczne” pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą również pochodzić od partnerów Administratora i być wykorzystywane na cele analityczne i marketingowe. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w polityce prywatności danego partnera. Administrator wykorzystuje poniższe narzędzia analityczne i marketingowe, dostarczane przez partnerów:
  1. Google Ads – pliki wykorzystywane przez Google w celu dostosowania reklamy w swoich usługach, np. w wyszukiwarce lub do wyświetlania reklam w całej sieci,   więcej informacji: https://policies.google.com/technologies/partner-sites
  2. Double Click Floodlight – pliki wykorzystywane do śledzenia skuteczności działań reklamowych, więcej informacji: https://policies.google.com/technologies/partner-sites,
  3. Piksele Facebook – pliki wykorzystywane do dopasowania reklam w usługach Facebook do indywidualnych preferencji odbiorcy, więcej informacji: https://www.facebook.com/policies/cookies
  4. Google Analytics – pliki wykorzystywane do analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkowników, tworzenia statystyk i raportów, więcej informacji: https://policies.google.com/technologies/partner-sites
  5. Hotjar Ltd. – zbierane i przechowywane w tym serwisie dane służą do celów związanych z optymalizacją jego działania. Dane te mogą posłużyć do generowania profili Użytkowników posługujących się pseudonimem. Do tego celu mogą być też stosowane pliki cookie. Dane zbierane przy użyciu technologii Hotjar nie służą do celów identyfikacji tożsamości Użytkownika odwiedzającego Serwis i nie będą łączone z danymi osobowymi Użytkownika posługującego się pseudonimem, o ile nie wyrazi on na to stosownej zgody. Użytkownik może w dowolnym momencie cofnąć zgodę na zbieranie przez Hotjar danych Użytkownika z witryn obsługujących tę technologię. W tym celu musi przejść na stronę https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out i kliknąć przycisk „Disable Hotjar” (Wyłącz Hotjar) albo włączyć w swojej przeglądarce opcję „Do Not Track” (Nie śledź).