Pizza Dominium Praca

 

Pracuj w Dominium

Ch­cesz dla nas pra­co­wać? Do na­szych lo­ka­li na te­re­nie ca­łej Pol­ski ca­ły czas po­szu­ku­je­my osób, któ­rzy za­si­lą sze­re­gi na­szej ka­dry na sta­no­wi­skach: kie­row­ni­ka re­stau­ra­cji, asy­sten­ta kie­row­ni­ka re­stau­ra­cji, kel­ner­ki, piz­ze­ra, ku­cha­rza, do­staw­cy piz­zy, ope­ra­to­ra call cen­ter.
 

Wybierz swój kawałek pizzy 
i zobacz jacy jesteśmy

 

 

 

W  każ­dym z  na­szych z  lo­ka­li pa­nu­je wło­ski ro­dzin­ny kli­mat oraz po­łu­dnio­wa, wy­so­ko­ener­ge­tycz­na at­mos­fe­ra.

Je­ste­śmy otwar­ci za­rów­no na oso­by po­sia­da­ją­ce wie­lo­let­nie do­świad­cze­nie jak i  sta­wia­ją­ce pierw­sze kro­ki w  bran­ży. Wzbo­ga­ca­my swo­je ze­spo­ły o  cie­ka­we oso­bo­wo­ści. Roz­sze­rza­my na­szą dzia­łal­ność o  no­we lo­ka­le. Uzu­peł­nia­my na­sze me­nu o  no­we da­nia. Na­sze bo­gac­two sma­ku tkwi w  ich róż­no­rod­no­ści!

Łą­czy­my no­wo­cze­sne po­my­sły na kuch­nię wło­ską z  tra­dy­cją pol­skie­go ro­dzin­ne­go biz­ne­su.

Ja­sna ścież­ka ka­rie­ry umoż­li­wia­ją­ca roz­wój za­wo­do­wy w  zna­nej i  ce­nio­nej na ryn­ku mar­ce. Za­pew­nia­my na­szym pra­cow­ni­kom pro­gra­my szko­le­nio­we, warsz­ta­ty, przy­go­to­wa­nie prak­tycz­ne. Je­ste­śmy za­wsze otwar­ci na in­no­wa­cyj­ne po­my­sły na­szych pra­cow­ni­ków.

Cy­klicz­nie or­ga­ni­zu­je­my kon­kur­sy mo­ty­wa­cyj­ne dla na­szych pra­cow­ni­ków – być mo­że to Ty zo­sta­niesz lau­re­atem na­sze­go do­rocz­ne­go, ogól­no­pol­skie­go kon­kur­su na Naj­lep­sze­go Piz­ze­ra.

Zaufało nam i pracuje z nami już ponad 1000 pracowników!

Nie­za­leż­nie czy po­szu­ku­jesz pra­cy sta­łej czy do­dat­ko­wej 80% na­szej or­ga­ni­za­cji two­rzą mło­dzi dy­na­micz­ni lu­dzie, któ­rzy ce­nią so­bie na­szą ela­stycz­ność i  moż­li­wość do­pa­so­wa­nia do in­dy­wi­du­al­nych po­trzeb.

Ale najbardziej to…

JESTEŚMY ZAKOCHANI W PIZZY!
i chcemy podzielić się z Tobą naszą pasją do gotowania!

Je­śli po­sia­dasz od­po­wied­nie do­świad­cze­nie, wy­ka­zu­jesz się chę­cią do pod­ję­cia pra­cy, je­steś oso­bą uśmiech­nię­tą i otwar­tą na no­we wy­zwa­nia, prze­ślij nam swo­je CV wy­peł­nia­jąc po­niż­szy for­mu­larz!

*
*
*
*
*
*
Dowiedz się więcej

Oferty pracy

Aktualnie poszukujemy osób do naszych restauracji na terenie całej Polski:

 

Kochasz gotować? – Dołącz do nas jako

Kucharz / Pizzer

Uwielbiasz kontakt z ludźmi? – Zostań

Kelnerką

Interesuje Cię praca mobilna? – Stań się

Dostawcą pizzy

Lubisz rozmawiać przez telefon? – Bądź

Konsultantem Call Center

           
  Facebook Instagram YouTube

Zapraszamy do naszych lokali w całej Polsce

Bielsko-Biała, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gdańsk, Gliwice, Grodzisk Mazowiecki, Jastarnia, Józefów, Katowice, Kobyłka, Kraków, Legionowo, Lublin, Łomianki, Marki, Mysłowice, Piaseczno, Poznań, Pruszków, Sosnowiec , Toruń, Tychy , Warszawa, Władysławowo, Wrocław, Zabrze, Zakopane, Zielona Góra